Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian)

Op dit moment zijn een aantal ontwikkelingen gaande die wijzen op een verdergaande handhavingsstructuur binnen gemeenten. De exacte vormgeving is nog niet helemaal duidelijk en ook de diverse overheden moeten zich erover buigen.

sleepwagen De grotere gemeenten hebben naast de eerder genoemde regelingen ook een zogenaamde wegsleepregeling in het leven geroepen. In deze wegsleepregeling ligt, wederom bekrachtigt door Burgemeester en Wethouders, vast onder welke voorwaarden en tegen welk tarief voertuigen mogen worden weggesleept.

wielklem Veel grote gemeenten hebben intussen ook het fenomeen wielklem ingevoerd. In theorie mag een wielklem aan een voertuig worden bevestigd "ter zekerstelling van betaling". Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente onevenredig hoge kosten moet maken om de naheffingsaanslag te innen.

Tot nu toe hebben we in onze voorbeeldstad Bigtown te maken gehad met 3 soorten parkeerplaatsen, Betaald Parkeerplaatsen, belanghebbenden (vergunninghouders) en laad/losplaatsen.

Niet alleen in de wijze van bekeuren zit een groot verschil, ook in de afhandeling ervan.

Om te beginnen is er bij een beschikking sprake van een betrokkene. Dat kan de bestuurder zijn en bij gebrek aan een bestuurder is de kentekenhouder van het voertuig de betrokkene. Bij een naheffingsaanslag kent men geen betrokkene maar een belastingplichtige en dat kan iedereen zijn die de belasting maar wil voldoen. Indien er geen belastingplichtige is valt ook hier de verantwoordelijkheid terug op de kentekenhouder.

Het is voor gemeenten het handigst om de functie van parkeercontroleur én BOA te verenigen in dezelfde persoon, welke vervolgens kan handhaven op alle parkeerovertredingen die worden gemaakt. Deze ambtenaar loopt dan wel dagelijks met 2 petten op naar buiten. Legt hij een naheffingsaanslag (belasting) of een beschikking (Wet Mulder bekeuring).

De Bijzondere opsporingsambtenaren uit Bigtown gaan de straat op en handhaven het parkeerbeleid van de gemeente. Uitgeschreven bekeuringen gaan keurig naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, welke zorgt voor het innen van deze boetes. Inkomsten uit deze boetes vloeien rechtstreeks in de staatskas en de hele cyclus is rond.

De bekeuring
Een bekeuring voor een parkeerovertreding uitgeschreven door een agent van politie is een bevoegdheid die gehaald wordt uit de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV - De wet Mulder). Deze wet regelt onder andere wie wanneer en onder welke voorwaarden een bekeuring mag schrijven voor bepaalde verkeersovertredingen.

Op het moment dat het nieuwe parkeerbeleid van kracht is zal er ook handhaving moeten plaatsvinden. Zonder handhaving zal het hele nut van het parkeerbeleid namelijk teniet worden gedaan. Winkeliers parkeren hun auto de gehele dag op laad/loshavens.

Een gemeente zal alles wat in de vorige paragraaf is genoemd wettelijk moeten gaan regelen. Behalve diverse verkeersbesluiten (waartegen uiteraard beroep en bezwaar mogelijk is) zal de gemeente vooral het deel "Betaald Parkeren" goed moeten regelen. Daarvoor wordt een zogenaamde parkeerverordening geschreven die door de gemeenteraad zal moeten worden goedgekeurd.

De, vaak impopulaire, dienst Stadstoezicht heeft berekend dat slechts 1 op elke 2 auto's een plek kan krijgen in de binnenstad zonder deze stad te ontdoen van zijn stadsgezicht, zonder het plaatsen van miljoenen kostende (belasting)euro's aan parkeergarages en zonder afbreuk te doen aan het recht van bewoners en belanghebbenden....en vóila. De eerste grondslag voor een parkeerregulering is daar.

Bigtown, een voorbeeldstad in het midden van ons land heeft een populatie van zo'n 200.000 inwoners. De kern bestaat uit oude panden. De middenstand haalt voor een groot deel zijn inkomsten uit het bezoek van toeristen die de oude authentieke stad komen bezoeken.

De mens heeft een "goed" wat hem of haar zeer kostbaar is, zijn heilige koe. De auto, groot of klein, licht of donker, sportief of ouderwets, allemaal hebben we onze eigen voorkeur. Vaak wordt jaren gespaard voor een auto en is het een grote investering die uiteraard gekoesterd en bewaard moet blijven.

Opmerkelijk

IJdele bankrover mailt politie

Een 19-jarige bankrover kon het niet verkroppen dat de politie in het opsporingsbericht zijn leeftijd verkeerd inschatte en besloot er via mail wat van te zeggen. Dat had hij beter niet kunnen doen; binnen enkele uren stonden er een paar agenten op zijn stoep.

Lees meer...

Politiesites

Sponsors