Kan ik aangifte doen tegen mijn eigen familie?

Ja, dat kan. Alleen noemt de wet het dan geen aangifte, maar een klacht. U heeft wettelijk 8 dagen de tijd om te overwegen of u de aangifte/klacht  doorzet.

Moet een agent bij een overtreding mij staande houden en mij een bon uitreiken?

Nee, de politie heeft de bevoegdheid om te bekeuren op kenteken. Hierbij wordt de overtreding gestuurd naar de kentekenhouder van de auto. Deze kan vervolgens aangeven of hij zelf of een ander met de auto heeft gereden.

Ik wil een buurtfeest organiseren met een bingo. Wie en wat moet ik hierover inlichten?

Het eerste wat u moet doen is een vergunning bij de gemeente vragen. Dit ook vanwege de mogelijke geluidsoverlast. Voor meer info hierover kunt u naar de desbetreffende gemeente gaan.

U doet er ook goed aan om de politie op de hoogte te stellen. Het komt nogal eens voor dat mensen bellen voor geluidsoverlast. De wijkagent kan u hier ook meer tips over geven.

In de wet wordt gesproken over geldcategoriën. Welke bedragen horen hierbij?

Dit is geregeld in het wetboek van Strafrecht

Artikel 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht

  • Eerste categorie € 450,00
  • Tweede categorie € 4.500,00
  • Derde categorie € 9.000,00
  • Vierde categorie € 22.500,00
  • Vijfde categorie € 90.000,00
  • Zesde categorie € 900.000,00

De BB-Gun? wat mag wel? en wat mag niet? (balletjes pistool)

Artikel 2 van de Wet Wapens en Munitie geeft een indeling van wapens. De wapens zijn ondergebracht in een categorie.

Een BB-Gun is er een uit de 1e categorie:

andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Het bezit van een dergelijk wapen wordt als absoluut onwenselijk gezien en daar heeft de wetgever rekening mee gehouden in de verbodsbepaling.

Artikel 13 WWM

Het is verboden een wapen of munitie van categorie I te vervaardigen, te transformeren, voor derden te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, te doen binnenkomen of te doen uitgaan.

Je mag er niet mee op straat lopen, je mag hem niet in je koffer hebben, je mag hem niet thuis hebben, kortom, je mag er niets mee.

Artikel 55 wet Wapens en munitie
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die handelt in strijd met de artikelen 9, eerste lid, 13, eerste lid, 22, eerste lid, 26, eerste lid of 31, eerste lid.

Volgens de wet is het hebben van een dergelijk wapen een misdrijf:

Artikel 56
De in artikel 54 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in artikel 55 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

Als het voorwerp dus op een echt vuurwapen lijkt, is het dus helemaal en absoluut verboden om een dergelijk voorwerp in je bezit te hebben. In Spanje, Griekenland en nog wat andere landen is het bezit waarschijnlijk niet verboden want daar zijn die dingen (nog) vrij te koop maar in Nederland heb je een probleem.

Hoe lang blijven de geregistreerde gegevens bekend? Oftewel, hoe lang blijft een strafblad staan.

De duur van de registratie van de gegevens is sterk afhankelijk van het feit of het een overtreding of een misdrijf betreft, waarbij ook de zwaarte van de opgelegde veroordeling een rol van betekenis speelt.

Overtredingen

Gegevens betreffende overtredingen blijven in beginsel vijf jaar geregistreerd. Indien er echter sprake is van een vrijheidstraf - anders dan vervangende hechtenis - of een taakstraf is opgelegd, bedraagt de termijn tien jaar. De termijn is ook tien jaar indien een rechtspersoon wegens een overtreding is veroordeeld tot een geldboete van de derde of een hogere categorie (op dit moment meer dan 4.500 euro).

Misdrijven

Gegevens betreffende misdrijven worden tenminste twintig jaar in de justitiële documentatie opgenomen. Deze termijn wordt verlengd met de bij de uitspraak bepaalde duur van de opgelegde onvoorwaardelijke vrijheidsstraf indien deze meer dan drie jaren bedraagt. Ook hier geldt dat de duur van de terbeschikkingstelling of van de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen hierbij wordt opgeteld.

Indien op het misdrijf naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld, wordt de termijn bovendien verlengd met tien jaar.

Maar in afwijking tot deze termijnen worden justitiële gegevens betreffende misdrijven tegen de zeden als bedoeld in de artikelen 240b tot en met artikel 250 van het Wetboek van Strafrecht pas uit de justitiële documentatie verwijderd na het overlijden van de geregistreerde persoon. De in de justitiële documentatie geregistreerde gegevens worden eveneens verwijderd indien sedert de geboortedag van de betrokken persoon tachtig jaren zijn verstreken.

Genoemde termijnen zijn sterk afhankelijk van een aantal factoren die genoemd worden in de wet, zoals het soort delict, de soort toegepaste straf, de hoogte van een boete, de duur van een straf, etc. De leeftijd van de geregistreerde of het feit dat er jeugdstrafrecht is toegepast, speelt daarbij in beginsel geen rol. Alleen bij verstrekking van bepaalde gegevens, zoals bedoeld in de artikelen 11 t/m 13 van het Besluit justitiële gegevens, wordt een beperking toegepast, waardoor kortere termijnen worden gehanteerd.

Mochten hierover nog specifieke vragen zijn dan kan contact opgenomen worden met de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Dit kan door een e-mail te sturen vanuit de startpagina van www.justid.nl

We gaan lekker stappen. Nou bestaat de kans dat als ik mijn ID meeneem, ik hem kwijtraak. Bestaat er een uitzondering dat ik hem niet meeneem, omdat ik mijn ID niet wil verliezen?

Nee, je moet altijd je ID kunnen tonen.

Moet ik bij de identificatieplicht ook daadwerkelijk mijn identiteitsbewijs aan de controlerend ambtenaar afgeven?

Je moet hem aan een agent aanbieden en dat houdt in dat hij hem moet kunnen controleren. Je moet hem dus overhandigen.

Artikel 447e Wetboek van Strafrecht

Hij die niet voldoet aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, hem opgelegd bij artikel 2 van de Wet op de identificatieplicht, wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie.

 

{question}Mag ik een kopie van mijn legitimatiebewijs tonen inplaats van het orgineel ? {/question}

Nee, een kopie is niet geldig. Je kan bij het kopiëren makkelijk een andere foto op het origineel leggen. Alleen een origineel geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is geldig.

{question}Ik zoek naar een afbeelding van een (evt. specimen) politiepas waarmee de politie zich legitimeert? {/question}

Deze website zal u geen foto/scan van een legitimatiebewijs geven, om de simpele reden dat dan een pas snel is nagemaakt.

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.