Wat is het verschil tussen parkeren en stilstaan (ivm laden en lossen)?

Volgens de rechtbank kan aan het lossen of laden van goederen in de zin van art 86 RVV geen andere betekenis worden toegekend dan het uitladen of inladen van goederen van enige omvang of gewicht, en niet het afgeven of ophalen van formulieren of documenten.

De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 10 juni 1975, NJ 1975, 481, VR 1975, 90 dat met de uitzondering van het onmiddellijk laden en lossen uitsluitend wordt beoogd te voorkomen dat als gevolg van een parkeerverbod het bezorgen of ophalen van goederen, die niet of bezwaarlijk anders dan per voertuig ter plaatse kunnen worden gehaald of gebracht, niet zonder overtreding der wet mogelijk zou zijn.

De Hoge Raad oordeelde dat het Hof dan ook terecht het brengen van enige kentekenbewijzen in en uit het in de bewezenverklaring bedoelde voertuig niet heeft aangemerkt als laden en lossen van goederen.

Met betrekking tot het onmiddellijk laden en lossen heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 12 mei 1999, nr 33.286, BNB 1999, 257 geoordeeld dat hieronder dient te worden verstaan het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

Het geheel overziende, komt de jurisprudentie erop neer dat het begrip "onmiddellijk" eng moet worden opgevat er is geen tijd voor andere activiteiten. Dit lijkt mij overigens logisch om "even" een boodschap te doen, moet je wel langere tijd stilstaan (en dus parkeer je).