Hoe wordt gemeten of de uitlaat van mijn auto teveel geluid maakt?

In het kentekenregister is bij ieder personenautokenteken bepaald hoeveel geluid door dat voertuig bij hoeveel toeren mag worden geproduceerd. Overtreding daarvan is strafbaar gesteld in artikel 5.2.11 lid 5 van de Regeling Voertuigen.

Personenauto’s mogen in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger geluidsniveau produceren dan de waarde die voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister, vermeerderd met 2 dB(A). Het geluidsniveau van de uitlaat wordt vastgesteld op een door Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tezamen aangegeven wijze.

Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport. In artikel 2.3.2 t/m 2.3.7 van de Regeling Permanente Eisen staat precies hoe die meting moet worden uitgevoerd. Op de uitslag van die meting moet dus een marge worden bijgeteld van 2 dB(A) In iedere politieregio is 1 daarvoor geschikte geluidsmeter beschikbaar. Dat is een z.g. categorie 1 geluidsmeter met een externe toerentalmeter.

In de praktijk zal het voertuig uit het verkeer worden genomen voor die controle. Of er is een grootscheepse controle waar die meter bij aanwezig is.