Is een radardetector nu wel of niet verboden?

Uitspraak nr 13/713647-04 6 december 2004

Summier weergegeven:
Art 71 WVW 1994 opent de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels vast te stellen omtrent de eisen waaraan moet worden voldaan met betrekking tot voertuigen waarmee over de weg wordt gereden. Een beperking van deze bevoegdheid tot niet typegoedgekeurde uitrustingsstukken valt daarin niet te lezen (anders dan in art 34 WVW 1994).

De omstandigheid dat een uitrustingsstuk voldoet aan de daaraan (al dan niet op basis van Europese richtlijnen) gestelde technische eisen, staat niet aan een verbod (bij algemene maatregel van bestuur) op het gebruik ervan in de auto) in Nederland in de weg.

Het verbod op het gebruik van radardetectoren valt buiten de reikwijdte van artikel 10 EVRM. Een radarsignaal dat bij snelheidscontroles wordt uitgezonden dient slechts als technisch opsporingsmiddel en is niet bestemd voor de uitwisseling van informatie.

Sindsdien is het verbod ook in het voertuigreglement opgenomen:

Artikel 1a.7 Voertuigreglement

  1. Het is verboden om radarontvangstapparaten die geschikt zijn om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen, in te voeren, te koop aan te bieden, in voorraad te hebben of af te leveren.
  2. Het eerste lid geldt niet voor de apparaten die in Nederland worden ingevoerd en waarvan door middel van handelsbescheiden wordt aangetoond dat de apparaten aansluitend worden uitgevoerd naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen.

Politiesites