Ik heb een puntenrijbewijs gekregen. Wat houdt dat nu precies in, en wanneer gaat het mij punten kosten?

Wanneer is iemand een beginnende bestuurder?
Iedereen die na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs heeft gehaald, is de eerste vijf jaar een beginnende bestuurder. Het maakt niet uit voor wat voor type motorvoertuig dit rijbewijs is afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld een motor (categorie A) of een personenauto (categorie B) zijn.

Rijvaardigheid
Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria voor een onderzoek naar de rijvaardigheid. Als een beginnende bestuurder drie maal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Wanneer een onderzoek naar de rijvaardigheid?
De beginnende bestuurder moet een rijvaardigheidsonderzoek ondergaan als deze drie maal binnen vijf jaar:

 • zich zodanig gedraagt dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd;
 • zich zodanig gedraagt en hierdoor een verkeersongeval veroorzaakt waardoor een ander wordt gedood, zwaar lichamelijk letsel oploopt of tijdelijk ziek is of verhinderd wordt in de uitoefening van normale bezigheden;
 • te dicht op de voorganger rijdt (bumperkleven);
 • op een autosnelweg de maximumsnelheid overschrijdt met meer dan veertig km/uur en op andere wegen met meer dan dertig km/uur;
 • letsel aan personen of schade aan goederen veroorzaakt door het niet op de juiste wijzenaleven van verkeersregels of -tekens.

Onherroepelijke veroordelingen
Bij een rijvaardigheidsonderzoek moet sprake zijn van drie onherroepelijke veroordelingen (of schikkingen). De delicten moeten plaatsgevonden hebben binnen de termijn van vijf jaar, maar de veroordelingen of schikkingen kunnen na deze termijn plaatsvinden.

Tijdelijke ongeldigheid van het rijbewijs heeft geen invloed op de termijn van vijf jaar.

Geschiktheid
Voor de beginnende bestuurder zijn de criteria voor een EMA aangescherpt. Voor een onderzoek naar de geschiktheid een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs wordt geen onderscheid gemaakt tussen een beginnende bestuurder en een niet-beginnende bestuurder.

Wanneer EMA?

 • een geconstateerd alcoholgehalte van 350 µg/l (0,8 promile);
 • meer dan eens overtreden van artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994.

Uitbrengen mededeling
Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) ontvangt van de politie de processen-verbaal over de beginnende bestuurder. Vervolgens brengt het BVOM een mededeling uit aan het CBR zodra een bestuurder voldoet aan de eisen die hierboven genoemd zijn. De divisie Vorderingen van het CBR kan dan de vorderingsprocedure starten.

Voorbeeld
Iemand is dus een beginnende bestuurder gedurende de eerste vijf jaar vanaf de datum waarop aan hem of haar voor het eerst een rijbewijs is afgegeven. Het maakt hierbij niet uit voor wat voor type motorvoertuig dit rijbewijs is afgegeven. Dit kan voor bijvoorbeeld een motor (categorie A) of een personenauto (categorie B) zijn.

Is het verplicht om richtingaanwijzers te hebben op de motor?

Dit staat beschreven in de Regeling Voertuigen:

Artikel 3.4.41

Motorfietsen die in gebruik worden genomen na 16 juni 1999, moeten zijn voorzien van:

 • grote lichten, dimlichten,
 • stadslichten,
 • richtingaanwijzers,
 • achterlichten,
 • remlichten,
 • een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat en
 • niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig, die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG.

Motorfietsen die in gebruik worden genomen na 31 oktober 1995 doch voor 17 juni 1999 moeten zijn voorzien van:

 • grote lichten en dimlichten, die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG of richtlijn 76/761/EEG
 • stadslichten die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG
 • richtingaanwijzers die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG of richtlijn 76/759/EEG
 • achterlichten die voldoen aan het bepaalde inrichtlijn 97/24/EG
 • remlichten die voldoen aan het bepaalde inrichtlijn 97/24/EG
 • een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat, die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG
 • niet-driehoekige rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig, die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG.

Motorfietsen die in gebruik worden genomen na 31 december 1994 doch voor 1 november 1995, moeten zijn voorzien van:

 • een groot licht en een dimlicht, die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG of richtlijn 76/761/EEG
 • richtingaanwijzers die voldoen aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG of richtlijn 76/759/EEG
 • een achterlicht dat voldoet aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG
 • een remlicht dat voldoet aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG
 • een installatie ter verlichting van de aan de achterzijde van het voertuig aangebrachte kentekenplaat, die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 97/24/EG:
 • een niet-driehoekige rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig, die voldoet aan het bepaalde in richtlijn 76/757/EEG.

Je mag wanneer je richtingaanwijzers heb, ook je hand uitsteken. Dit staat in het RVV '90:

Art. 55 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
Bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers moeten een teken met hun richtingaanwijzer/arm geven, indien:

 • zij willen wegrijden
 • zij andere bestuurders van een motorvoertuig willen inhalen
 • zij de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten
 • zij van rijstrook willen wisselen

alsmede bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Wat te doen als u uw rijbewijs kwijt bent

Bij verlies of diefstal van rijbewijs adviseert de politie daarvan melding te doen. Dit kan in principe in elk politiebureau bij de afdeling Publieksopvang.

Het rijbewijs wordt dan 'gesignaleerd', om misbruik van het document te voorkomen.

Voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gemeente, meestal bij de afdeling Burgerzaken. Rijden zonder geldig rijbewijs is immers strafbaar.

Bewijs van aangifte
Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs kan gevraagd worden naar een bewijs van aangifte. Dit is niet in alle Nederlandse gemeenten het geval. Informeer dus vooraf of dit in uw gemeente ook nodig is.

Tip: Maak 'n extra kopie van de aangifte en bewaar die als u het originele exemplaar dat u van de politie hebt ontvangen moet afgeven of opsturen.

Teruggevonden rijbewijs
Een teruggevonden rijbewijs wordt door de politie opgestuurd naar de gemeente van afgifte.

Vermissing buitenlands rijbewijs
Bij verlies of diefstal van een buitenlands rijbewijs moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie (Afd. Publieksopvang). De houder moet met de aangifte naar de ambassade of het consulaat van zijn land. De verdere procedure verschilt per land. Als het mogelijk is, wordt een teruggevonden rijbewijs door de politie naar het consulaat van het desbetreffende land opgestuurd. Dit geldt niet voor rijbewijzen van geregistreerde asielzoekers. Teruggave verloopt dan via de Vreemdelingendienst.

Met verbazing zie ik jeugd met 60-70-80 km per uur op hun snor/bromfiets scheuren. Ik heb begrepen dat brommers niet meer ontmanteld worden bij controle, maar dat na betaling van hun bekeuring de brommer weer mee naar huis gaat.

Het verhaal van de jongens is gedeeltelijk waar. In de oude situatie was het inderdaad zo dat er werd gesleuteld aan de bromfiets en de te grote onderdelen werden vervolgens in beslag genomen. Tegenwoordig wordt echter met de rollentestbank gewerkt. Aan de hand van het gemeten resultaat zijn er dan een aantal mogelijkheden. Deze zijn vastgesteld in beleidsregels van het Openbaar Ministerie.

De mogelijkheden zijn:

 1. Indien de gemeten snelheid op de rollentestbank minder bedraagt dan 55 km/h (snorfiets) of 75 km/h (bromfiets) wordt de overtreding afgedaan met een geldboete.
 2. Indien de gemeten snelheid op de rollentestbank meer is dan 55 km/h (snorfiets of 75 km/h (bromfiets) wordt het hele voertuig in beslag genomen.

Ik heb spoorverbredende wielen onder de auto. Weet iemand hoe spoorbreedte te meten, op de grond of niet? Daar zit verschil tussen.

De spoorbreedte wordt gemeten zoals de auto op de weg staat. Midden van de linkerband tot het midden van de rechterband. Dan gaat er nog een correctie af.

Ik ben 3 maanden geleden aangehouden en ik heb net pas het transactievoorstel ontvangen van het CJIB. Wat zijn dan mijn kansen bij een bezwaar?

De termijn is max. 4 maanden. Maar zelfs onder bepaalde omstandigheden mag dat nog langer zijn. Dit kan het geval zijn indien u bijvoorbeeld tussentijds verhuist.

Waar moet een uitritconstructie aan voldoen?

Er bestaat geen definitie van een uitrit. Wel vindt men her en der zogenaamde uitritconstructies. Maar wanneer is een dergelijke constructie nu wel of geen uitritconstructie.

Het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) heeft hier een boekwerkje over gemaakt en daarin staat:

Uitritconstructie
Verkeersborden kunnen achterwege blijven indien een uitritconstructie in de zijweg wordt toegepast. Dit is de enige infrastructurele maatregel die de functie van de verkeersborden met betrekking tot de voorrang kan vervangen. De uitritconstructie kan worden toegepast op zijwegen die een verblijfsfunctie hebben (erftoegangswegen).

Belangrijk is dat de uitritconstructie voor de verkeersdeelnemers duidelijk herkenbaar is. In de praktijk komen maar al te vaak uitritconstructies voor die niet als zodanig worden herkend. De herkenbaarheid is het best wanneer:

 • er een duidelijk verschil is in hiërarchie van wegen: uitritten dienen het ondergeschikte karakter van het achterliggende gebied (erf, 30 km/h-zone) te accentueren
 • het trottoir en/of het fietspad dan wel het fiets/bromfietspad langs de doorgaande weg op dezelfde hoogte doorloopt en waar tevens de verhardingen qua kleur en structuur doorlopen
 • de begrenzingen en hoogteverschillen worden overwonnen met zogenaamde inritblokken.

(Bron: CROW-publicatie 68: Uitritten)

Is een gevarendriehoek,verbandtrommel en brandblusser verplicht in de auto?

Nee, dit hoeft niet. Voor de gevarendriehoek geldt wel het volgende:

Artikel 58. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 1. Stilstaande motorvoertuigen op meer dan twee wielen en aanhangwagens moeten worden aangeduid door een gevarendriehoek, indien het voertuig een obstakel vormt dat door naderende bestuurders niet tijdig als zodanig kan worden opgemerkt.
 2. De gevarendriehoek moet goed zichtbaar op de weg worden geplaatst op een afstand van ongeveer 30 meter van het voertuig en in de richting van het verkeer waarvoor het voertuig gevaar oplevert.
 3. Het eerste lid geldt niet wanneer knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd.

Kortom het kan heel handig zijn om een gevarendriehoek en een verbandtrommel bij je te hebben. Je waarschuwingslichten doen het niet altijd meer bij pech. Als je een brandblusser in de auto hebt dan moet je hem wel regelmatig laten controleren. Als je dit niet doet dan werkt hij op den duur niet meer.

Wat is het verschil tussen parkeren en stilstaan (ivm laden en lossen)?

Volgens de rechtbank kan aan het lossen of laden van goederen in de zin van art 86 RVV geen andere betekenis worden toegekend dan het uitladen of inladen van goederen van enige omvang of gewicht, en niet het afgeven of ophalen van formulieren of documenten.

De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 10 juni 1975, NJ 1975, 481, VR 1975, 90 dat met de uitzondering van het onmiddellijk laden en lossen uitsluitend wordt beoogd te voorkomen dat als gevolg van een parkeerverbod het bezorgen of ophalen van goederen, die niet of bezwaarlijk anders dan per voertuig ter plaatse kunnen worden gehaald of gebracht, niet zonder overtreding der wet mogelijk zou zijn.

De Hoge Raad oordeelde dat het Hof dan ook terecht het brengen van enige kentekenbewijzen in en uit het in de bewezenverklaring bedoelde voertuig niet heeft aangemerkt als laden en lossen van goederen.

Met betrekking tot het onmiddellijk laden en lossen heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 12 mei 1999, nr 33.286, BNB 1999, 257 geoordeeld dat hieronder dient te worden verstaan het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is.

Het geheel overziende, komt de jurisprudentie erop neer dat het begrip "onmiddellijk" eng moet worden opgevat er is geen tijd voor andere activiteiten. Dit lijkt mij overigens logisch om "even" een boodschap te doen, moet je wel langere tijd stilstaan (en dus parkeer je).

Ik kreeg een acceptgiro van het CJIB en daar stonden verkeerde gegevens op. Is dit een vormfout en hoef ik nu niet te betalen??

Je bent bekeurd in het kader van de wet Mulder. Deze wet biedt zowel verbalisant als justitie altijd de mogelijkheid om alle soorten van schrijffouten ongedaan te maken.

Je kunt dus wel bezwaar aantekenen maar je zult dan een nieuwe beschikking met de gewijzigde gegevens. Je zult alsnog moeten betalen.

Voor al onze Helden

Het coronavirus domineert momenteel het nieuws. Als er mensen op dit moment in het zonnetje gezet moeten worden dan zijn het wel degenen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Deze mensen verdienen veel dank omdat zij:

 • hun verlof opgeven
 • overuren draaien
 • de grootste kans op besmetting voor lief nemen
 • bij thuiskomst lege schappen in de supermarkt aantreffen door de hamsterwoede van landgenoten.

Wij willen alle mensen die werken bij het RIVM, de GGD, GGZ, de brandweer, de politie, de kinderopvang, verpleegtehuizen, zorginstellingen, supermarkten, maar ook de huisartsen, laboranten, doktersassistenten, defensie, vrijwilligers en alle anderen die zich inzetten heel erg bedanken.

Bedankt dat u kiest voor het verlenen van zorg en het veiliger maken van Nederland in een periode waar Corona ons welzijn, onze dierbaren en onze welvaart aantast.

Team Infopolitie

Politiesites

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.