Verkeersboetes van 225 euro of hoger kunnen straks in meerdere termijnen worden betaald. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan hiertoe de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, ofwel Wet Mulder, aan te passen.

De staatssecretaris heeft eerder dit jaar met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie al de mogelijkheden voor termijnbetalingen uitgebreid voor een beperkte groep personen die hun verkeersboete wel willen, maar niet in een keer kunnen betalen en bij wie de inzet van dwangmiddelen (zoals gijzeling) zou leiden tot evident onredelijke situaties.

Begin 2015 wordt de aanpassing van de Wet Mulder ingediend bij de Tweede Kamer, zodat straks – op een nog nader te bepalen ingangsdatum - gespreide betalingen voor iedereen mogelijk worden bij verkeersboetes van 225 euro of hoger. Met dit boetebedrag wordt aangesloten bij het Wetboek van Strafrecht, waarin hetzelfde minimumbedrag staat voor het toestaan van termijnbetalingen.

Jaarlijks worden ongeveer 10 miljoen verkeersboetes op grond van de Wet Mulder opgelegd. Hiervan wordt gemiddeld 95% in een jaar afgedaan, waarmee de tenuitvoerlegging van deze verkeersboetes succesvol is te noemen.

De verwachting is dat met een meer algemene vorm van gespreide betaling de betalingsbereidheid en daarmee het inningspercentage van verkeersboetes verder zal toenemen. Uit onderzoek blijkt dat behoorlijk wat personen die eerder niet of niet geheel betaalden, door de gespreide betaling wel hun boete voldoen.

Ook kan zo een bezoek van de deurwaarder of eventuele vervolgstappen bij het innen van verkeersboetes, zoals buiten gebruikstelling van een voertuig of gijzeling, de betrokkene worden bespaard. Dit zorgt tevens voor besparingen in de uitvoering.

Uitgangspunt bij de inning van verkeersboetes is en blijft dat alle opgelegde financiële sancties moeten worden betaald. Het gaat immers om overtredingen die burgers hebben begaan, die de veiligheid in het verkeer in gevaar kunnen brengen en die vermijdbaar zijn. Met de termijnbetalingen wordt tegelijkertijd tegemoet gekomen aan het belang van een maatschappelijk verantwoorde tenuitvoerlegging van de financiële sancties.