Mensen die via de diverse verkoopsites waaronder Marktplaats op internet zijn opgelicht, kunnen dit vanuit huis melden bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie.

Dat kan via de website www.politie.nl/mijnpolitie. Doel is om oplichters op die manier beter in beeld te brengen en ze beter te kunnen aanpakken.

Aangifte

In eerste instantie kunnen gedupeerden de oplichting melden. Als politie en justitie voldoende aanknopingspunten hebben voor verder onderzoek, wordt melders gevraagd ook aangifte te doen bij het meldpunt. Die draagt oplichtingszaken daarna over aan regionale politiekorpsen.

Het Meldpunt speelt een deel van de informatie door naar Marktplaats. Dat bedrijf kan dan accounts van vermeende oplichters blokkeren en hun advertenties verwijderen.

  1. Wat is het doel van het Meldpunt Internetoplichting?
  2. Wat is het voordeel voor mij als burger?
  3. Wat gebeurt er met mijn melding?
  4. Wat doen Politie en Openbaar Ministerie met mijn melding?
  5. Wat doet Marktplaats met de gegevens uit de melding die zij ontvangt?
  6. Verstrekt Marktplaats gegevens aan Politie en Openbaar Ministerie?
  7. Hoe zit het met beveiliging, vertrouwelijkheid en privacy?
  8. Waarom ben ik verplicht om juiste opgave te doen van gegevens?

1. Wat is het doel van het Meldpunt Internetoplichting?

Het Meldpunt Internetoplichting is een publiek private samenwerking tussen Politie Kennemerland, Openbaar Ministerie Haarlem en Marktplaats met als doel de bestrijding en aanpak van oplichting via internet te coördineren en deze daarmee effectief en efficiënt te maken.

Hierdoor kunnen veelplegers beter inzichtelijk worden gemaakt en aangepakt. De aanpak is efficiënt omdat u als consument laagdrempelig en eenvoudig via internet melding kan doen en alle meldingen op één centrale plek binnen komen.

In eerste instantie is het alleen mogelijk om oplichting via Marktplaats te melden. De verwachting is dat andere handelssites op termijn ook gaan deelnemen aan deze samenwerking aangezien internetoplichting de gehele branche raakt.

De samenwerking is een unieke en innovatieve manier van samenwerken waarbij publieke en private partijen de handen ineen slaan om in dit geval internetoplichting te bestrijden.

2. Wat is het voordeel voor mij als burger?

Het Meldpunt Internetoplichting maakt het mogelijk om laagdrempelig en eenvoudig melding te doen van internetoplichting. U kunt vanuit huis op het moment dat het u schikt een melding maken van oplichting via internet.

Deze laagdrempelige werkwijze draagt eraan bij dat u in veel gevallen niet meer fysiek naar een lokaal politiebureau hoeft om uw zaak onder de aandacht van de politie te brengen.

Doordat alle meldingen op één centrale plaats binnenkomen is het voor de politie en het Openbaar Ministerie bovendien mogelijk om oplichters in kaart te brengen en te identificeren.

Voorheen was dit lastiger omdat een internetoplichter vaak slachtoffers maakt in diverse (politie)regio’s waardoor zaken onvoldoende met elkaar in verband konden worden gebracht. Doordat ook Marktplaats een deel van de informatie uit de melding ontvangt, kan ook zij waar mogelijk maatregelen nemen.

Kortom, u hoeft dus maar één keer – op laagdrempelige en eenvoudige wijze – melding te doen waarbij alle relevante instanties worden geïnformeerd. Overigens is de melding nog geen officiële aangifte en staat op basis van de melding nog niet vast dat er sprake is van oplichting. Zie ook vraag 4.

3. Wat gebeurt er met mijn melding?

Via de site www.politie.nl/mijnpolitie kunt u melding doen van internetoplichting via het formulier Melding Internetoplichting. De informatie in de melding komt na verzending direct bij de politie terecht.

Een deel van de informatie die u in de melding verstrekt, wordt direct na het doen van de melding door de politie naar Marktplaats doorgestuurd. Het betreft slechts de informatie die van belang is voor Marktplaats om preventieve maatregelen te nemen, zoals de gegevens van de transactie.

Gegevens die niet van belang zijn voor Marktplaats, zoals het Burgerservicenummer, ontvangt zij dan ook niet. Zie ook vraag 7.

4. Wat doen Politie en Openbaar Ministerie met mijn melding?

Het Meldpunt Internetoplichting, dat verbonden is aan het Fraude Meld Punt noordwest Nederland (FMP), verzamelt eerst alle meldingen van mogelijke oplichting die via www.mijnpolitie.nl zijn binnengekomen.

De meldingen die binnenkomen worden nader geanalyseerd door het meldpunt en met elkaar in verband gebracht zodat oplichters en met name veelplegers kunnen worden geïdentificeerd.

In overleg met de aan het meldpunt verbonden Officier van Justitie worden potentiële zaken geselecteerd, bijvoorbeeld op basis van het aantal gedupeerden dat door één oplichter is gemaakt of het schadebedrag dat met een zaak is gemoeid.

Wanneer een zaak wordt opgepakt wordt aan een aantal gedupeerden gevraagd aangifte te doen. De melders loggen daartoe met gebruikmaking van hun eigen DigiD in op www.politie.nl/mijnpolitie en vullen het meldformulier op een aantal punten aan.

Vervolgens printen gedupeerden het formulier uit en sturen het ondertekende formulier – inclusief een kopie van het identiteitsbewijs – naar het meldpunt (antwoordnummer). Pas wanneer de (fysieke) aangifte wordt ontvangen door het meldpunt, worden de gegevens van de melding/aangifte definitief in de politiesystemen opgeslagen.

De gegevens van de aangifte worden vervolgens aangevuld met gegevens van andere politiesystemen. Ook kan informatie worden opgevraagd bij bijvoorbeeld Marktplaats en banken op basis van het Wetboek van Strafvordering.

Het Meldpunt Internetoplichting bereidt de zaak verder voor en draagt deze vervolgens over aan het politiekorps dat de zaak uiteindelijk in behandeling gaat nemen.

Indien een melding (vooralsnog) niet leidt tot het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek, dan wordt de melder hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

5. Wat doet Marktplaats met de gegevens uit de melding die zij ontvangt?

Marktplaats kan zelf geen onderzoek doen naar de strafbaarheid, maar zij kan wel op basis van de meldingen maatregelen nemen zoals het verwijderen van advertenties en het blokkeren van accounts in overeenstemming met haar algemene voorwaarden en privacybeleid.

De gegevens die Marktplaats in het kader van de melding van de politie ontvangt worden opgeslagen zodat Marktplaats op efficiënte wijze inzicht kan krijgen of meerdere meldingen van verschillende gedupeerden ten aanzien van dezelfde adverteerder zijn gedaan. Zie ook vraag 7.

Kijk op de website van Marktplaats voor meer informatie over wat Marktplaats doet om oplichting via haar site te bestrijden.

6. Verstrekt Marktplaats gegevens aan Politie en Openbaar Ministerie?

Indien in het kader van een strafrechtelijk onderzoek gegevens nodig zijn waarover alleen Marktplaats beschikt, kan deze informatie via een vordering worden opgevraagd door politie en/of Openbaar Ministerie op basis van het Wetboek van Strafvordering.

7. Hoe zit het met beveiliging, vertrouwelijkheid en privacy?

De melding wordt opgeslagen in een beveiligde database op de webserver van www.politie.nl/mijnpolitie.

De gegevens uit de melding die naar Markplaats worden doorgestuurd, worden via een beveiligde verbinding verzonden. Het betreft slechts de gegevens die van belang zijn voor Marktplaats om preventieve maatregelen te nemen, zoals de gegevens van de transactie.

Gegevens die niet van belang zijn voor Marktplaats, zoals het Burgerservicenummer, ontvangt Marktplaats niet. De gegevens die Marktplaats in het kader van de melding van de politie ontvangt worden bovendien opgeslagen in een beveiligde database. De informatie die Marktplaats ontvangt en opslaat wordt verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

Uiteraard geschiedt de informatieverstrekking van politie aan Marktplaats binnen de wettelijke kaders en hebben partijen duidelijke afspraken gemaakt om deze informatieverstrekking zorgvuldig te regelen en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Politie en Markplaats treffen alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen teneinde de verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk te houden. De gegevens mogen uitsluitend worden aangewend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Gegevens worden bovendien niet overgedragen of ter beschikking gesteld aan derden en zijn niet raadpleegbaar door derden dan na schriftelijke toestemming van de partij op wie de gegevens betrekking hebben. Hiervan is uitgezonderd informatieverschaffing waartoe een wettelijke verplichting bestaat.

De verstrekte gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de samenwerking en met inachtneming van de in de relevante wet- en regelgeving bepaalde termijnen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en het privacybeleid van Marktplaats, verwijzen wij u naar hun website. Elke gebruiker van Marktplaats is hieraan gebonden.

8. Waarom ben ik verplicht juiste opgave van gegevens te doen?

De melder is verantwoordelijk voor het doen van een juiste melding en is verplicht om de melding correct en naar waarheid in te vullen. Het doen van een valse of onjuiste melding is onrechtmatig en onder omstandigheden ook strafbaar (bijvoorbeeld bij het doen van een valse aangifte).

Marktplaats wordt door de melders gevrijwaard voor eventuele claims van derden in verband met het doen van een onjuiste melding.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.