In Nederland worden rijbewijzen in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Rijbewijzen worden dan afgegeven met een kortere geldigheid, bijvoorbeeld bij de "zware" rijbewijzen of als de aanvrager boven een bepaalde leeftijd is. Vanaf het 75e jaar is voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring verplicht.

Inleiding
Gemeenten
Geldigheidsduur rijbewijs vanaf 60 jaar
Verplichte keuring van het 70e jaar
Eigen verklaring
Geneeskundig verslag
Nader onderzoek door medisch specialist
Rijtest in de praktijk
Beslissing medisch adviseur CBR
Afwikkeling aanvragen
Keurend artsen
Klachten

Inleiding

In Nederland worden rijbewijzen in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen. Rijbewijzen worden dan afgegeven met een kortere geldigheid, bijvoorbeeld bij "zware" rijbewijzen of als de aanvrager een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Vanaf het 75e jaar is voor een nieuw rijbewijs altijd een medische keuring verplicht.

Bij het vernieuwen van het rijbewijs vanaf het 75e jaar zijn verschillende instanties betrokken: de gemeenten, het CBR maar ook huisartsen en specialisten. Daardoor lijkt de procedure op het eerste gezicht ingewikkeld. Maar voor wie de weg weet, valt het mee.

alt

Gemeenten

De afgifte van rijbewijzen gebeurt door de gemeenten. Tegen inlevering van een volledig ingevuld aanvraagformulier, een pasfoto en het oude rijbewijs ontvangt de aanvrager, na betaling van de kosten (leges), een nieuw rijbewijs. Vanaf de leeftijd van 75 jaar moet voor de aanvraag van verlenging van het rijbewijs ook een "Verklaring van geschiktheid" worden overgelegd. Deze wordt afgegeven door het CBR.

Geldigheidsduur rijbewijs vanaf 65 jaar

Mensen van 65 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden.

  • Bent u tussen de 65 en 70 jaar, dan wordt een nieuw rijbewijs afgegeven dat geldig is tot het 75e jaar.
  • Wie ouder is dan 70 jaar, krijgt een rijbewijs dat vijf jaar geldig is.

Verplichte keuring na het 70e jaar

Vanaf het 75e jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. Deze keuring vindt ook plaats bij aanvragers vanaf 70 jaar, in het bezit van een rijbewijs dat nog geldig is tot hun 75e jaar of langer.

De regelmatige keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Ervaring heeft uitgewezen dat de medische gesteldheid vaak achteruit gaat als men ouder wordt. Meestal is dat een heel geleidelijk proces. De overheid heeft daarom in het kader van de verkeersveiligheid bepaald dat vanaf de leeftijd van 75 jaar een medische keuring moet plaatsvinden. Deze vindt elke vijf jaar plaats en is steeds verplicht. Uiteindelijk wordt naar aanleiding van deze keuring bij 3 â 4% van de aanvragers het rijbewijs niet meer vernieuwd.

Vanaf het 75e jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een "Verklaring van geschiktheid" nodig. Deze wordt afgegeven door het CBR. De eerste stap naar de "Verklaring van geschiktheid" is het indienen van het formulier "Eigen verklaring met Geneeskundig verslag". Daarnaast moet u ook een afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie meezenden.

Eigen verklaring

Op de Eigen verklaring staan tien vragen over aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de geschiktheid voor het besturen van motorrijtuigen. U moet deze vragen zelf naar waarheid beantwoorden en het formulier ondertekenen.

Geneeskundig verslag

eigenverklaringHet Geneeskundig verslag moet door een arts worden ingevuld. Daarvoor moet u een kleine keuring ondergaan. De meeste huisartsen zullen op advies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, KNMG, geen eigen patiënten keuren maar hen doorverwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit om de bestaande vertrouwensrelatie niet te verstoren.

Bij deze keuring beoordeelt de arts uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. Ook zal hij uw bloeddruk meten en uw urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte zal worden opgenomen zonder en eventueel mét bril.

Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt aan de hand van de ingevulde Eigen verklaring en het Geneeskundig verslag of een Verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Bepalend is dat de aanvrager lichamelijk en geestelijk in staat moet zijn om zelfstandig en veilig een motorrijtuig te besturen. In dat geval geeft het CBR de Verklaring van geschiktheid af. Vervolgens kan de gemeente een rijbewijs voor maximaal vijf jaar verstrekken.

Het formulier voor de Eigen verklaring met het Geneeskundig verslag is te koop bij de ANWB, de gemeenten en het CBR. Voor een kleine medische keuring stelt het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, COTG, jaarlijks een tarief vast. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Meer informatie over kosten kunt krijgen bij de regiokantoren (zie telefoonnummers onder aan deze pagina).

Nader onderzoek door medisch specialist

Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk. Afhankelijk van de informatie uit de Eigen verklaring of het Geneeskundig verslag verwijst de medisch adviseur van het CBR naar een oogarts, neuroloog, psychiater, cardioloog of internist.

Op basis van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een heel uit over de geschiktheid.

De tarieven voor een specialistisch onderzoek verschillen. De kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Rijtest in de praktijk

Naast medische keuringen is er ook een andere mogelijkheid om de rijgeschiktheid vast te stellen. Dit is een onderzoek naar het rijden in de praktijk door een deskundige van het CBR, een rijtest. Deze rijtest is géén nieuw rijexamen. Tijdens de test wordt bekeken of iemand rijgeschikt is of weer kan worden met behulp van aanpassingen. Het CBR neemt bijvoorbeeld een rijtest af als de aanvrager een handicap heeft en wellicht een aanpassing aan de auto nodig heeft. Maar ook als er twijfels zijn over het geestelijk functioneren of de waarneming. De rijtest is een service van het CBR en is gratis.

Beslissing medisch adviseur CBR

Op basis van het ingevulde formulier Eigen verklaring met Geneeskundig verslag beslist de medisch adviseur van het CBR of u rijgeschikt bent. Als er sprake is van een specialistisch onderzoek of een rijtest, betrekt de medisch adviseur deze ook bij de uitkomst.

Daarbij zijn de volgende uitkomsten mogelijk:

  1. U krijgt een Verklaring van geschiktheid waarmee U een nieuw rijbewijs kunt aanvragen dat 5 jaar geldig is. U krijgt een Verklaring van geschiktheid met een beperkte geldigheid. Het nieuwe rijbewijs krijgt dan een geldigheidsduur korter dan 5 jaar. Dit is bijvoorbeeld het geval als er medische omsandigheden zijn die op korte termijn de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden.
  2. U krijgt een Verklaring van geschiktheid met bepaalde voorwaarden waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Dit kunnen eisen zijn die aan het motorrijtuig worden gesteld, bijvoorbeeld een automatische versnelling. Daarnaast kunnen eisen aan de bestuurder worden gesteld, bijvoorbeeld dat deze een bril of contactlenzen moet dragen tijdens het rijden. Deze beperkingen worden op het nieuwe rijbewijs vermeld door middel van een code.
  3. U krijgt geen Verklaring van geschiktheid, omdat u niet geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. Als u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u een herkeuring aanvragen hij het CBR

De medisch adviseurs van het CBR verrichten zelf geen keuringen. Zij beoordelen de keuringsverslagen van de huisartsen en van de medisch specialisten. De mening van de keurend specialisten is zeker van belang, maar uiteindelijk beslist het CBR of er wel of niet een Verklaring van geschiktheid wordt afgegeven. De beslissingen worden genomen aan de hand van de door de minister van Verkeer & Waterstaat vastgestelde eisen van geschiktheid.

Medische gegevens vallen onder de wet Persoonsregistratie en worden vertrouwelijk behandeld.

Afwikkeling aanvragen

Het CBR stelt alles in het werk om aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen. Toch is het raadzaam om de procedure van vernieuwing van het rijbewijs na het 75e jaar tijdig in gang te zetten (3 maanden voordat het rijbewijs verloopt). Dit in verband met mogelijke wachttijden bij medisch specialisten.

Keurend artsen

Het CBR hecht er grote waarde aan dat de keuring voor het Geneeskundig verslag door de arts zodanig gebeurt, dat alle informatie, benodigd voor de beoordeling van de geschiktheid, volledig en op de juiste wijze vermeld staat. Dit komt de snelheid van verwerking van de aanvragen ten goede en kan bovendien voorkomen dat mensen onnodig worden verwezen naar een specialist voor nader onderzoek.

Om een goede kennis van zaken omtrent de keuring te bevorderen, organiseert het CBR regelmatig cursussen. Daarbij worden artsen geïnformeerd over de inhoud en het doel van de keuring. Bij de regiokantoren van het CBR zijn lijsten beschikbaar met namen en adressen van artsen bij u in de buurt die de cursus hebben gevolgd (zie telefoonnummers onder deze pagina).

Klachten

Het CBR stelt alles in het werk om aanvragen zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mochten er toch klachten zijn dan beschikt het CBR over een procedure om uw klacht correct af te wikkelen.

CBR hoofdkantoor

P.C. Boutenslaan 1
2280 HH Rijswijk (ZH)
Telefoon: 0900 0210
Emailcontact:http://www.cbr.nl/contact

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.