Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

Het Waarborgfonds Motorverkeer is in 1965 opgericht. Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Maar ook als de schade veroorzaakt is door bijvoorbeeld afgevallen lading van een motorvoertuig. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden.

Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk. Het WBF wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het WBF.

Het Waarborgfonds Motorverkeer is gevestigd in Rijswijk.

Waarom bestaat het waarborgfonds
Wanneer naar het waarborgfonds
Wat is vereist
Welk bewijs
Bewijs parkeerschade
Betrokkenheid bewijzen
Bewijsminima
Wat nu te doen
U bent het niet eens met de beslissing
Klachten
Hoe is het Waarborgfonds te bereiken

Waarom bestaat het Waarborgfonds

Iedere bezitter/houder van een motorrijtuig is volgende de wet verplicht zijn voertuig tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) te verzekeren. Na een verkeersongeval zal het slachtoffer in de regel de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker kunnen aanspreken voor een schadevergoeding.

Het komt echter voor, dat schade wordt aangebracht door motorrijtuigen (waaronder bromfietsen), terwijl er geen veroorzaker of verzekeringsmaatschappij is, die voor de schadevergoeding kan worden aangesproken. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer dan uitkomst bieden.

Wanneer naar het Waarborgfonds
Iedere benadeelde (bijv. voetganger, fietser, eigenaar motorrijtuig) kan een beroep doen op het Waarborgfonds, indien in het verkeer in Nederland in schade is ontstaan, veroorzaakt door:

 1. een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die de plaats van het ongeval heeft verlaten;
 2. een niet verzekerde motorrijtuigbestuurder;
 3. een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was; (schade aan uw gestolen motorrijtuig wordt door het Waarborgfonds niet vergoed);

 4. een motorrijtuig, verzekerd bij een maatschappij, die in staat van onvermogen verkeert (faillissement);
 5. een motorrijtuigbestuurder, die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekeren en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden.

Wat is vereist

Er moet vaststaan, dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. De schade moet zijn veroorzaakt door een ander motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen. Onder een motorrijtuig wordt onder meer verstaan:

 • een personen- of vrachtauto;
 • een tractor;
 • een motorfiets;
 • een bromfiets;

Ook schade door  lading die van voertuigen/aanhangers is afgevallen valt onder de dekking van het WBF.

Schade veroorzaakt door vernieling en vandalisme of met enig oogmerk van diefstal (inslaan ruiten, forceren sloten) wordt NIET vergoed. Schade door dieren wordt ook niet vergoed.

De schade moet zijn ontstaan onder een van de hiervoor bij 1 t/m 5 genoemde omstandigheden.

U moet, als de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite hebben gedaan om achter de gegevens van de tegenpartij te komen.

U moet bij de politie direct aangifte doen van het ongeval en het verlaten van de plaats van het ongeval. Veel korpsen stellen als eis, dat de politie op de plaats van het ongeval moet komen om zelf onderzoek in te kunnen stellen. Maak in elk geval uitgebreid foto's van de situatie waarin u de schade heeft vastgesteld.

Wanneer de tegenpartij bekend is, moet U hem/haar een aanmaningsbrief sturen. Een kopie van die brief voegt u bij uw aan het Waarborgfonds gerichte verzoek om schadevergoeding.

 • Voor materiele schade geldt een eigen risico van € 250,-
 • Voor letselschade geldt geen eigen risico.

Welk bewijs

 

In beginsel (en dit geldt zeker voor schaden aan motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen) is een bewijs door middel van ooggetuigen vereist.

De alleenstaande verklaring van de benadeelde, zonder bijkomend bewijs, is onvoldoende. Of aan een rapport of proces-verbaal van de politie bewijs kan worden ontleend is afhankelijk van de vraag wat de politie uit eigen waarneming over de ongevaltoedracht kan verklaren. Vandaar de eis van korpsen dat de politie ter plaatse moet zijn geweest.

Bewijs parkeerschade

In geval van schade aan een geparkeerd motorrijtuig kunnen tot het bewijs bijdragen:

 • Verklaringen van personen, die gezien hebben dat uw motorrijtuig onbeschadigd werd geparkeerd en daarna op dezelfde plaats met schade werd aangetroffen, zonder dat er tussentijds mee gereden is. Ook hier is een enkele verklaring van de belanghebbende onvoldoende.
 • Getuigen of de politie kunnen wellicht bevestigen, dat naast of onder uw motorrijtuig resten van glas of modder uit een spatbord en dergelijke op het wegdek zijn aangetroffen.
 • Omwonenden kunnen misschien bevestigen een geluid van een botsing te hebben gehoord en een motorrijtuig te hebben zien wegrijden.

Betrokkenheid bewijzen

Een voetganger, fietser of de eigenaar van een geparkeerd motorrijtuig hoeft alleen maar de betrokkenheid van een motorrijtuig bij het ontstaan van de schade te bewijzen en niet de schuld van de bestuurder van dit motorrijtuig.

Met andere woorden, er moet bewezen worden, dat de schade is ontstaan door een motorrijtuig. Of de bestuurder strafbaar is voor de aanrijding is niet van belang.

Naast de getuigenverklaringen kunnen de constateringen van de politie op de plaats van het ongeval meedragen in het bewijs.

Bewijsminima

weet nu wat de belangrijkste aanwijzingen zijn voor het verzamelen van bewijs. Ieder verzoek om toekenning van schadevergoeding wordt op zijn eigen waarde beoordeeld, dus is het zaak om zoveel mogelijk bewijs aan te leveren.

Wat nu te doen

Neem contact op met uw eigen verzekereaar indien uw een rechtsbijstandsverzekeringe heeft of een vol casco verzekering. Maar kijk ook nog eens naar de informatie op www.wbf.nl

U bent het niet eens met de beslissing


Als u het niet eens bent met de beslissing van het Waarborgfonds kunt U daarmee naar de:

Ombudsman Schadeverzekering
postbus 93560
2509 AN Den Haag

Klachten

Bij klachten over de manier waarop uw claim is afgehandeld of de manier waarop U bent behandeld, kunt u zich wenden tot de:

Klachtencommissie Waarborgfonds Motorverkeer
Postbus 3003 2280 MG Rijswijk
of bij de eerder genoemde
Ombudsman Schadeverzekering

Hoe is het Waarborgfonds te bereiken

Telefoon: 070 - 340 82 00. (tussen 09.00 en 16.00 uur)
Brief: Postbus 3003, 2280 Rijswijk.
Persoonlijk: Na vooraf gemaakte afspraak op het adres:

Waarborgfonds Motorverkeer
Verrijn Stuartlaan 14
Rijswijk.
Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.