Over Infopolitie.nl

Infopolitie.nl is een website over de politie in Nederland. Het is geen website van de nationale politie, maar een particulier initiatief. Ga voor de officiële site van de Nederlandse politie naar www.politie.nl. Lees ook onze disclaimer.

(English | Russia | Oekranian | Polish | Deutsch)

 

Op deze pagina staat een voorbeeldbrief die slachtoffers van stalking/belaging eventueel kunnen gebruiken om te versturen naar bekende Stalkers. Stuur de bij de brief genoemde bijlage ook mee, zodat de belager precies weet wat er gebeurt als hij/zij zich er niet aan houdt. De vetgedrukte gedeelten van de brief zijn delen, die door jezelf ingevuld moeten worden.

Je kunt de brief ook als Word-bestand downloaden.

Betredingsverbod voor woning

adres
postcode+woonplaats

Aan: De heer/mevrouw B.E. Lager
Lastigvalstraat 100
3000 AH Rotterdam

AANGETEKEND VERSTUREN

Datum: dag, maand invullen, 2004

In mijn kwaliteit van (hoofd)bewoner c.q rechthebbende op de woning (en/of winkel, bedrijf e.d.), gelegen aan het/de (adres + woonplaats) invullen, deel ik u mede dat ik u, vanaf heden, (datum) de toegang tot mijn woning, inclusief eventuele aanhorigheden en bij de woning behorende erven, ONTZEG!

Vorenstaande betekent dat u op geen enkele wijze de aangegeven locatie(s) mag betreden.

Indien u dit toch doet maakt u zich schuldig aan het misdrijf HUISVREDEBREUK, strafbaar gesteld in artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht.

Van elk wederrechtelijk binnendringen, waaronder valt het simpelweg binnenlopen, wordt onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie, teneinde een strafrechterlijke vervolging mogelijk te maken. Tevens zal alle door u aangerichte schade op u worden verhaald.

Aanvullende afspraken:
(Naar keuze op te nemen. Deze regels zijn al dan niet (i.v.m. bijvoorbeeld een relatieaspect) van toepassing.

  1. Bij noodzakelijke (telefonische) contacten dient op de eerste plaats wederzijds respectvol gecommuniceerd te worden.
  2. Elke communicatie tussen 21:00 uur en 09:00 uur (tijden zelf invullen) en in de directe omgeving van mijn woning, werk en school van de kinderen (zelf aan te vullen) acht ik een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.
  3. Directe contacten, zoals aanspreken op straat of in het openbaar acht ik, zonder dat ik op dat moment door iemand word vergezeld, eveneens een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.
  4. Ik geef hierbij geen enkele toestemming om mij op straat, op welke wijze dan ook, in mijn vrijheid van beweging te belemmeren of je met één of meer anderen aan mij te blijven opdringen of mij op hinderlijke wijze te blijven volgen. Van de in dit punt genoemde handelingen wordt te allen tijde onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie terzake het strafbare feit van artikel 426 bis van het Wetboek van Strafrecht (hinderlijk volgen c.q. belemmeren van mijn bewegingsvrijheid).
  5. Noodzakelijke (telefonische) contacten acht ik alleen gepast via het GSM-telefoonnummer (06-invullen), welk nummer na de eerder genoemde tijden naar voicemail staat doorgeschakeld. Andere wijzen van contact opnemen, buiten normale briefwisseling, acht ik een inbreuk op mijn persoonlijke levenssfeer.

Handelen in strijd met bovenstaande afspraken zal ik aanmerken als opzettelijk inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer, in de zin van het strafbare feit BELAGING, strafbaar gesteld in artikel 285B van het Wetboek van Strafrecht. Hiervan zal steeds aangifte worden gedaan bij de politie.

Overigens behoud ik mij uitdrukkelijk het recht voor, andere handelingen dan bovenstaande, welke er kennelijk op gericht zijn om wederrechtelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk te maken op mijn persoonlijke levenssfeer, met het oogmerk om mij kennelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel vrees aan te jagen, eveneens als inbreuk maken op mijn persoonlijke levenssfeer aan te merken. Van deze feiten wordt eveneens steeds aangifte gedaan bij de politie.

Zodra mogelijk en noodzakelijk zal tevens de rechter worden ingeschakeld voor een (strafrechterlijk) straat- en contactverbod.

De bewoner/rechthebbende,
(handtekening)

 

A.F. Gelopen
Laat met ruststraat 100
3001 AH Rotterdam


Bijlage:

Artikel 138 wetboek van strafrecht.

Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Artikel 285B wetboek van strafrecht

Hij die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Art. 426bis wetboek van strafrecht

Hij die wederrechtelijk op de openbare weg een ander in zijn vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarde wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

TIP:

De in de brief vetgedrukte delen moeten door jezelf worden ingevuld.

Dit schrijven aangetekend (of via advocaat) versturen. Ook kan je het schrijven zelf uitreiken, indien je een getuige erbij hebt. Deel als dat mogelijk is de inhoud ook altijd mondeling mee. Als de politie ertoe bereid is kan deze eveneens de brief uitreiken. Zij kunnen hiervan een proces-verbaal maken.

Het gaat erom dat je voor een aangifte (en dus een vervolging) moet kunnen aantonen dat de belager van het verbod wist. Dit geldt uitdrukkelijk als eis voor een vervolging op grond van de artikelen 138 SR (huisvredebreuk) en 426bis SR (hinderlijk volgen c.q. belemmeren in je beweging).

Dus altijd datum en tijd uitreiking en naam getuige noteren.

Zie ook: www.beschermjezelf.nl

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken en om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Met uw toestemming plaatsen we ook cookies van derden. Door op "Accepteren" te klikken geeft u toestemming voor het plaatsen van deze derden cookies. Klikt u op "Weigeren", dan worden deze cookies niet geplaatst.